• Stowarzyszenie elektryków polskich

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Uprawnienia SEP | Kursy elektryczne | Kursy energetyczne | Kursy gazowe

W Centrum Szkoleń można zrobić również zdobyć uprawnienia SEP trzech kategorii:

 • grupa 1: kursy elektryczne
 • grupa 2: kursy energetyczne
 • grupa 3: kursy gazowe

Każdy z kursów w tych trzech grupach przygotowuje do eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Posiadamy trzy ośrodki, w których możesz zrobić uprawnienia SEP: Łódź, Warszawa, Gdańsk.

Jaki jest zakres poszczególnych uprawnień SEP?

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną. Kursy na kombajny
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW

 • Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
 • Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu dwóch tygodni od daty egzaminu
Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Kursy energetyczne
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW

 • Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
 • Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu dwóch tygodni od daty egzaminu
Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. Kursy gazowe
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW

 • Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
 • Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu dwóch tygodni od daty egzaminu

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

Początki Stowarzyszenia sięgają jeszcze czasów zaborów, kiedy to powstawały lokalne stowarzyszenia elektryków. 27 marca 1899 roku w Warszawie powstała pierwsza taka organizacja pod nazwą Delegacji Elektrotechnicznej z inicjatywy Kazimierza Obrębowicza. W październiku 1903 roku nastąpił pierwszy ogólnopolski Zjazd Elektrotechników. W 1904 Delegacja Elektrotechniczna przemianowała się na Koło Elektrotechników, aby w 1907 dołączyć do Stowarzyszenia Techników. We Lwowie od 1901 roku działała organizacja pod nazwą Sekcja Elektrotechniczna przy Towarzystwie Politechnicznym, która to powstała z inicjatywy Józefa Tomickiego. W 1908 jej działalność została sformalizowana. Była jedną z pierwszych organizacji tworzących znaczną część współczesnej terminologii elektrycznej w Polsce. W latach 1877-1912 działało na terenach zaboru austriackiego Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Jego działalność była związana z powstawaniem pierwszych elektrowni miejskich. W latach 1912-1919 organizacje te podjęły decyzję aby połączyć się w jedną wspólną organizację. W dniach 7-9 czerwca 1919 roku odbył się zjazd na którym powołano Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym Prezesem został wybrany profesor Mieczysław Pożaryski. W 1928 roku organizacja połączyła się ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1929 roku uchwałą zarządu zmieniono nazwę na obecnie stosowaną. W 1939 roku do SEP dołączyło Stowarzyszenie Teletechników Polskich. Proces integracyjny został zakończony.

W szeregach SEP byli także tacy wybitni uczeni jak:
 • prof. Alfons Hoffmann
 • prof. Stanisław Fryze
 • prof. Roman Podoski
 • prof. Janusz Groszkowski
 • prof. Stanisław Bolkowski
 • prof. Marian Mazur

Nasi kursanci mają szansę zrobienia u nas KURSU NA RATY:

Kursy na Raty